INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W FUNDACJI VOX FEMINAE DO CELÓW ORGANIZACJI KONKURSU

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych DZ.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest:

● Vox Feminae z siedzibą w Warszawie 00-029, ul. Nowy świat, nr 33, lok. 13, wpisaną do
rejestru Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000819011, numer
NIP: 5252809695, REGON: 385078200

● We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych kontakt
z administratorem danych możliwy jest pod e-mailem rodo@voxfeminae.pl lub pisemnie na
adres korespondencyjny Fundacji w Warszawie 00-29, ul. Nowy świat, nr 33, lok. 13.

2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz zgoda na przetwarzanie danych:

● Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest realizowane w celu
przeprowadzenia konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest
udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania
danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

● Imię i nazwisko osoby zgłaszającej – reprezentanta podmiotu, nazwa przedsiębiorstwa, dane
kontaktowe jak adres poczty elektronicznej i numer telefonu – należy podać obowiązkowo – jest to
niezbędne do skontaktowania się w celu wzięcia udziału w konkursie Brak podania
przynajmniej jednej z tych informacji uniemożliwia udział w konkursie.

● Każdy uczestnik konkursu wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie informacji o nowych
projektach (np. do udziału w innych konkursach) – w tych przypadkach podstawą prawną jest zgoda
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą można odwołać w każdym momencie (odwołanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem).

3. Przetwarzanie danych i okres przechowywania:

● Dane będą ̨ przetwarzane i przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji celów,
w którym zostały zebrane, a następnie, gdy jest to wymagane przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez czas określony w tych przepisach.

4. Odbiorcy danych:

● Dane osobowe uczestnika kursu przetwarzane są z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
zapewnianych przez podmioty zewnętrzne (utrzymanie serwera, oprogramowanie do

prowadzenia dziennika, bieżący serwis IT) – w każdym z tych przypadków Administrator
Danych upewnia się, że podmiot zewnętrzny przyjmuje wymagane standardy zabezpieczenia danych
osobowych, w szczególności poprzez zachowanie zgodności z art. 28 RODO
(powierzenie przetwarzania).
● Dane mogą̨ być́ ujawnione następującym kategoriom odbiorców danych: organom władzy
publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają̨ z przepisów prawa,
podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji przez Fundację zadań́, w tym
partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, Partnerom,
Zespołowi Ekspertów i Kapitule Konkursu.

● ADO korzysta z usług zewnętrznego operatora do celów zbierania ankiet:
Exacto sp. z o.o.
ul. Siemieńskiego 20, lok. 38
35-234 Rzeszów

● Dostęp do danych uczestnika konkursu posiadają osoby zajmujące się bieżącym zarządzaniem oraz
administracją Konkursem.

5. Prawo dostępu do danych osobowych:

● Posiada Pani/Pan prawo do zwrócenia się z wnioskiem o wydanie kopii przetwarzanych przez nas
danych osobowych na swój temat, o przeniesienie tych danych, o ograniczenie ich
przetwarzania oraz o usunięcie danych osobowych lub ich sprostowanie – nie w każdej sytuacji
Administrator Danych będzie zobowiązany do realizacji tego rodzaju wniosków, ale każdy
przypadek zostanie rozpatrzony indywidualnie, a ewentualna odmowa zostanie uzasadniona.
6. Prawo do złożenia sprzeciwu:

● Posiada Pani/Pan prawo do złożenia sprzeciwu co do wykorzystania konkretnych danych
osobowych w konkretnym celu – przy czym tu również od konkretnej sytuacji będzie zależało, czy ADO
będzie mogło postąpić zgodnie z wniesionym żądaniem.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

● Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO – przy czym zachęcamy do
wcześniejszego skonsultowania się z przedstawicielem Fundacji.